ΘορτονΑινσταιν

“So many people today – and even professional scientists – seem to me like somebody who has seen thousands of trees but has never seen a forest. A knowledge of the historic and philosophical background gives that kind of independence from prejudices of his generation from which most scientists are suffering. This independence created by philosophical insight is – in my opinion – the mark of distinction between a mere artisan or specialist and a real seeker after truth”.
Albert Einstein in a letter to RobertA.Thornton , December 7th, 1944.

“Στις μέρες μας πάρα πολλοί άνθρωποι – ακόμα και επαγγελματίες επιστήμονες- συμπεριφέρονται λες και έχουν δει χιλιάδες δέντρα αλλά ποτέ τους δεν είδαν ένα δάσος. Η γνώση του ιστορικού και φιλοσοφικού υποβάθρου δίνει στον άνθρωπο εκείνο το είδος της ανεξαρτησίας από τις προκαταλήψεις που κατατρύχουν τη γενιά του, από τις οποίες πάσχουν οι περισσότεροι επιστήμονες. Αυτή η ανεξαρτησία , που δημιουργείτε από την βαθιά φιλοσοφική αντίληψη, είναι – σύμφωνα με την άποψη μου- η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα σε έναν απλό τεχνίτη ή έναν ειδικό και από τον αληθινό αναζητητή της αλήθειας”.

Επιστολή του Albert Einstein προς τον RobertA.Thornton ,7 Δεκεμβρίου 1944.